PROFOUS LEGAL | advokátní kancelář

Odborné právní články

Whistleblowing - nová směrnice Evropské unie

EU

Whistleblower je člověk, který nahlásí nebo zpřístupní podezřelé či protizákonné jednání, o kterém se dozvěděl na základě svého postavení na pracovišti, případně na základě interních informací. Nejčastěji se jedná o zaměstnance státní správy či velkých společností, které zaujímají velký podíl na trhu. 

Nejvyšší soud k bezdůvodnému obohacení

finance

V nedávném rozsudku se Nejvyšší soud České republiky č.j. 28 Cdo 694/2019-131 ze dne 4. června 2019, vyjadřoval k institutu bezdůvodného obohacení. 

Krátce o zásadě bezformálnosti

notebook 2386034 1280

Vyjádřena je v § 41 odst. 2 OSŘ jako nutnost posuzovat procesní úkony dle svého obsahu, nikoliv dle tvrzené vůle či nadpisu.[1] Veškeré procesní úkony je třeba vykládat na základě učiněného jednání, ať jsou dispoziční či prosté.

Založení režimu oddělených jmění

people 2595862 1280

Z nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 1587/17 ze dne 24. dubna 2019.

Třídění žalob

note 2527458 1280

Ačkoliv samotná žaloba je jednotným prostředkem k ochraně subjektivních práv, její třídění je více než různorodé.

Nemožnost popření pohledávky věřitele

home office 2452806 1280

Nové rozhodnutí pléna Ústavního soudu ve věci protiústavnosti části § 410 odst. 2 (první věta) zák. č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. června 2017.

Blankosměnka

wallet 2292428 1280

Právní úprava blankosměnky není v českém právním řádu bůhví jak rozsáhlá. Několik zmínek bychom mohli nalézt v zák č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, např. v § 10: „Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí." V případě tohoto institutu směnečného práva ponechává tedy zákonodárce zodpovězení spousty otázek judikatuře soudů.

Zneužití dominantního postavení

earth 2254769 1280

Zneužití dominantního postavení se může projevit i enormním zvýšením cen služeb společnosti, přestože tyto ceny nastavil předchozí majitel a byly dlouhodobě neudržitelné. Společnost UPC Česká republika, a.s. čelila problémům s antimonopolním úřadem jak v České republice, tak na Slovensku. 

Zákaz diskriminace - poptávka po nájmu

protest 4328686 1280

K diskriminaci spotřebitele (§ 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) v souvislosti s poptávkou po nájmu bytu může dojít již tím, že je zájemce bez objektivního důvodu poskytovatelem dotazován na národnostní původ.