PROFOUS LEGAL | advokátní kancelář

Odborné právní články

Rozpoznatelná rizika při péči řádného hospodáře

work 1627703 1280

Pro posouzení, zda rozhodnutí, která jednatel společnosti s ručením omezeným přijal při výkonu své funkce, byla učiněna v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře, není významné, k jakým následkům taková rozhodnutí vedla (jakkoli by byly pro společnost negativní).

Poskytnutí kopie projektové dokumentace na stavebním úřadu

architect 254579 1280

Veřejný ochránce práv dlouhodobě zastává názor, že kopii dokumentace by měl stavební úřad poskytnout. Nedávno se v této věci shodně vyslovil Nejvyšší správní soud.

Pokuta za rozhovor v televizi Nova s výživovým poradcem

disease-4392169_1920.jpg

Výživový poradce na televizi Nova doporučoval doplněk stravy Proenzi 3+ jako zázrak na bolavé klouby. Akciovou společnost Walmark to stálo 1.100.000,-Kč, ačkoliv rozhovor trval necelé čtyři minuty a byl odvysílaný mimo hlavní televizní čas.

Sjednání více druhů práce a jejich následné přidělování

office-620817_1280.jpg

Dopisem ze dne 25. 4. 2014 žalovaný sdělil žalobci, že s ním rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce. Důvod výpovědi spatřoval v tom, že žalobce na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci K. N. ze dne 17. 4. 2014 dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost „z příčiny obecného onemocnění k pracovnímu zařazení řidič, údržbář“.

Advokátní úschova

lady-justice-2388500_1280.jpg

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalované spočívajícím ve zveřejnění pohybů na účtech advokátní úschovy, které má žalobce a právnické osoby, jejichž jménem žalobce jedná, zřízeny u advokáta.

Aktualita: Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu

caution 943376 1280

Ústavní soud dne 5. února 2020 zrušil část advokátního tarifu. Ta upravovala výpočet odměny opatrovníka ústanoveného soudem dle zák. č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Prezident podepsal novelu zákona o obchodních korporacích

pen 1743189 1280

Nový rok s sebou přináší několik poměrně významných změn v právní úpravě. Novela zákona o obchodních korporacích, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, je jednou z nich.

K vypořádání společného jmění

couple 1030744 1280

Nejvyšší soud se vyjádřil k výši částky při vypořádání společného jmění manželů následovně. 

Nemajetková újma - nárok na úroky z prodlení?

hammer 719066 1280

Na konci roku 2019 se Ústavní soud vyjádřil k úrokům z prodlení u náhrady nemajetkové újmy a překvapivě se tak odchýlil od praxe obecných soudů.